VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, které jsou v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění změn a doplňků, součástí kupních smluv, uzavřených na základě objednávky zákazníka mezi společností EMPORO, s.r.o., jako dodavatelem a zákazníkem jako odběratelem, jejichž předmětem je dodávka zboží nabízeného dodavatelem:

§ Rozhodné právo
Obchody mezi smluvními stranami se řídí platným českým právem, a to bez ohledu na to, zda odběratel je tuzemskou, či zahraniční osobou. Bez výslovného souhlasu dodavatele jsou dodávky do zahraničí vyloučeny a odběratel přebírá zboží od dodavatele v České republice.

§ Kupní smlouva a její náležitosti
Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:
a/ objednávka odběratele (učiněná telefonický, mailem, faxem, dopisem nebo osobně) jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží a místě dodání,
b/ potvrzení objednávky dodavatelem, včetně konečné kalkulace ceny.

§ Zpracování osobních údajů
Pokud zákazník sdělí při poptávce/objednávce/smlouvě osobní údaje, dává tímto souhlas se zpracováním těchto údajů za účelem vyřízení jeho požadavku. Jedna se o následující údaje:
 -     jméno a příjmení kontaktní osoby
 -    název a adresa společnosti
 -      telefonní číslo
 -      e-mail
Tyto údaje využíváme výhradně k vyřízení požadavku zákazníka a pro vlastní propagační účely. Zákazník má právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by měl tento krok vliv na právoplatnost zpracování dat, které proběhlo před odvoláním souhlasu.
Předání údajů třetím stranám proběhne pouze v případě, pokud to bude nezbytné k vyřízení požadavku zákazníka. Jedna se zejména o přepravní společnosti, které jsou pověřeny doručováním zboží. 

§ Podmínky dodávky zboží
Dodávka se uskutečňuje do místa odběru. Místo odběru (dále též místo určení) je stanoveno dle objednávky odběratele. Dopravu na místo určení zajišťuje a hradí u objednávek nad 2000,- Kč (bez DPH) dodavatel. U objednávek v hodnotě pod 2000,- Kč (bez DPH) hradí odběratel dodavateli náklady za dopravu na místo určení ve výši 200,- Kč (balné a dopravné). Nebezpečí ztráty, zkázy, případně poškození zboží přechází okamžikem předání zboží v místě určení na odběratele. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny.

Dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky jsou nezávazné. Dodavatel je oprávněn dodat zboží před touto lhůtou i po jejím uplynutí bez jakýchkoli nároků odběratele na uplatnění případné škody způsobené nedodáním v termínu dle objednávky. Dílčí dodávky jsou přípustné.

§ Platební podmínky
V cenách uvedených v nabídce není zahrnuta daň z přidané hodnoty. Po dodávce zboží je dodavatel povinen vystavit a zaslat odběrateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednaného zboží nebo zaslat zboží na dobírku. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet prodávajícího.
Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně až do zaplacení. Ujednáním o úrocích z prodlení není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.
Nebude-li zboží zaplaceno při převzetí, je odběratel povinen zboží zaplatit do 15 dnů ode dne vystavení faktury (nebude-li na faktuře uveden pozdější den splatnosti).

§ Odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost
Dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 36 měsíců ode dne prodeje (tj. ode dne převzetí zboží). Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi po převzetí odběratelem a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek. Záruka se nevztahuje na:
- vady zboží způsobené činností nebo nečinností Zákazníka nebo třetí osoby, poškození vzniklá porušením a používáním v rozporu s návodem k použití,
- vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením Zákazníka popř. třetí osoby,
- vady způsobené neodvratnou událostí (tj. např. živelnou událostí), opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku.

Odběratel je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud odběratel zjistí rozdíl v množství dodaného zboží nebo poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v dodacím listu a nechat si ji potvrdit přepravcem.

Reklamace zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 36 měsíců ode dne převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace musí být uplatněna písemně, rozhodujícím pro zachování lhůty je datum doručení. Oprávněnost reklamace musí být v případě jakostních vad doložena vzorkem vadného zboží nebo úředním zjištěním vady. Nedohodnou-li se strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši.
Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo dodavatele. Odběratel nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.

Pokud bude reklamace oprávněná, tak dodavatel dle svého uvážení buď:
- dodá odběrateli náhradní zboží za zboží vadné; nebo
- provede opravu zboží; nebo
- poskytne odběrateli přiměřenou slevu; nebo
- vrátí odběrateli kupní cenu oproti předání vadného zboží.

§ Vrácení zboží
Odběratel má právo vrátit zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno po předchozí dohodě s dodavatelem na adresu určenou dodavatelem a musí být nepoškozené, nepoužité a v původním obalu. Náklady na dopravu zboží hradí odběratel.

Po převzetí vráceného zboží vystaví dodavatel dobropis na kupní cenu (bez dopravních nákladů) a popř. vrátí dobropisovanou částku převodem na účet odběratele. Právo na vrácení zboží neplatí v případě, kdy zboží bylo vyrobeno podle zvláštní objednávky a není uvedeno ve standardní nabídce dodavatele nebo kdy na zboží byla poskytnuta sleva.

§ Odběratel
Odběratel je podnikatelem, pokud uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě je osobou, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Na odběratele se nevztahují ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele (např. zákon o ochraně spotřebitele).

§ Závěrečná ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
Smluvní strany se navzájem považují za rovnocenné partnery a ani jedna ze stran se necítí být slabší smluvní stranou.